Sedan 2009 har fyra svenska arkitektskolor på KTH, Chalmers, LTH och Umeå universitet samarbetat inom plattformen Arkitektskolorna. Syftet är att stärka forsknings-, utbildnings- och uppsöksprojekt på nationell och internationell nivå. I april 2011 fick koncernen finansiering för tre samordnade forskningsinitiativ från Vetenskapsrådet FORMAS: två starka forskningsmiljöer (Arkitektur i Effekt, Arkitektur i Produktionen) och ResArc, Svenska Forskerskolan i Arkitektur.

Arkitektur i effekt

Att tänka på det sociala i arkitektur granskar arkitekturens roll och byrå i sitt kulturella och socio-politiska sammanhang, t.ex. när det gäller professionella roller och utbildning samt maktrelationer inom och arkitektur. Den engagerar sig i dagens globala ekonomiska, ekologiska och socio-politiska kriser och förutsättningar för hållbarhet, integrering, jämställdhet, välfärd och omsorg. Forskningsmiljön svarar mot dessa utmaningar och bidrar väsentligt till utvecklingen av nya teorier och metoder för kritiska tolkningar och arkitekturartiklar. Den kombinerar kritisk teori med metodologiska och aktuella perspektiv som betonar arkitekturens materiella, rumsliga och symboliska specificitet. Arkitektur i effekt bidrar på internationell nivå till utveckling av nya teorier och metoder för att främja en kritiskt och socialt engagerad arkitektonisk forskning, utbildning och övning. Miljön är värd av KTH och involverar forskare från KTH, Chalmers, LTH och UMU, samt Göteborgs universitet, Södertörns universitet och Malmö universitet. Den samlar en unik uppsättning ledande nationella experter inom arkitekturteori, stadsstudier, arkitekturhistoria, bevarande, landskapsplanering, kulturgeografi, sociologi, filosofi och bildkonst.

Arkitektur i effekt strukturerar sin forskning inom fyra programområden definierade i relation till specifika teoretiska problem och metoder inom arkitektonisk tolkning: kritisk historiografi, materialförhållanden, kritiska projektioner och arkitekter i bildande. Effekter och artikuleringar av maktförhållanden undersöks som utgjorda i den byggda miljön och inbäddad inom arkitektonisk disciplin och dess samhällsrelationer. Miljön är värd för forskare med definierade krav på vetenskaplig produktion för koncentrerade perioder och bygger en förnyad forskningskultur för fältet genom tvärvetenskaplig dialog.